ความหมายของตัวเลข 78/87 : the meaning of number 78/87

เลข 87 78 มักมีนิสัยนักเลง ใจคอกว้างขวาง รักเพื่อนพ้อง มีพรรคพวก บริวารมาก อิทธิพลดี...